Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Bij De Brug, De Bilthuysen en Lyvore is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken iedere dinsdag en, indien nodig op donderdag, actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

 

Update voor bewoners

Laatste keer bijgewerkt: 9 september 2020

Onderwerpen:

 • Geleerde lessen coronatijd en maatregelen 2e golf
 • Gebruik mondkapjes voor bezoekers en andere externen
 • Persconferentie 1 september jl.

Geleerde lessen coronatijd en maatregelen 2e golf

Naar aanleiding van de afgelopen periode heeft het corona kernteam een notitie opgesteld over geleerde lessen in coronatijd en kan daarmee een aanzet doen in de voorbereiding op een eventuele 2e coronagolf. In deze update besteden we uitgebreid aandacht hieraan. We vinden het belangrijk onze bevindingen en uitgangspunten met u te delen. Heeft u naar aanleiding hiervan tips of vragen? Dan kunt u deze doorgeven aan de corona helpdesk.

Waar gaat de notitie over?
Binnen De Brug, De Bilthuysen en Lyvore hebben verschillende evaluaties plaatsgevonden. Deze zijn, samen met observaties, opgetekend in een notitie. Belangrijkste conclusies die we naar aanleiding hiervan kunnen trekken, zijn:

 • In een terugblik op de afgelopen coronatijd, hebben we bij aanvang centrale coördinatie en regie toegepast om de crisis te beheersen. Naarmate de tijd verstreek kwam er steeds meer ruimte voor maatwerk en werden maatregelen verder uitgewerkt en verduidelijkt.
 • Er is begrip voor de eerste periode van maatregelen in maart. Het was duidelijk dat er per direct iets moest gebeuren.
 • Binnen de veranderende maatregelen vanuit de overheid, en de onzekerheid die dat bracht, heeft de organisatie gehandeld en aandacht besteed aan communicatie aan familie, bewoners en personeel.
 • Algemeen was er door angst, onzekerheid en restricties veel lijden bij bewoners, familieleden/mantelzorgers en personeel.
 • Er is vanuit het management/corona kernteam gestreefd naar een eenduidig beleid binnen de drie organisaties. Het streven naar eenduidigheid had daarmee een neiging naar controle en beheersing.
 • Er waren beperkte mogelijkheden voor locatiegericht maatwerk.
 • Beeldbellen was vóór de bezoekregeling de enige contactmogelijkheid. Door de meeste mensen als prettig ervaren, echter niet altijd een passend middel omdat men het niet begrijpt, het niet zelfstandig kan doen (privacy) of elkaar niet verstaat.
 • Andere contactmogelijkheden binnen een locatie werden niet voldoende mogelijk gemaakt, soms door strengere maatregelen, soms door angst of onwetendheid
  Het duurde 10 weken voordat contact/bezoek op alternatieve wijze, binnen de landelijke richtlijnen, kon plaatsvinden.
 • Het ontmoeten op maat gaf mogelijkheid voor familie om een bewoner 1 x per week een half uur te ontmoeten. Op dat moment was al bekend dat de maatregelen op korte termijn verder zouden versoepelen. In de media werd verslag gedaan van uitgevoerde initiatieven bij andere zorgorganisaties. Het aanwezige contrast leidde soms tot frustratie en onbegrip bij bewoners, familie en personeel.
 • De bedoelde uniformiteit van maatregelen werd niet altijd vastgehouden. Er waren soms verschillen tussen de locaties en afdelingen, onder andere in de mogelijkheden van raambellen en wandelen.

Positieve effecten van de coronatijd
De locatie sluiting voor bezoekers had verschillend effect op de bewoners. Zoals ook hierboven te lezen was er in het algemeen gemis en lijden, echter ook effecten die onverwacht en leerzaam zijn.

 • Eetmomenten zijn ten goede veranderd, voornamelijk op afdelingen met bewoners met somatische problematiek. Er is minder drukte en lawaai door bezoek en in en uitloop van mensen. Bewoners en zorgmedewerkers kunnen elkaar hierdoor beter verstaan. Dit zorgt een enkele keer voor spanning, aangezien men zich meer met elkaar kan bemoeien, maar wordt over het algemeen als zeer positief ervaren.
 • Bij enkelen zorgde het verminderde bezoek voor minder prikkels, waardoor men minder vermoeid raakte gedurende de dag en er minder probleemgedrag bemerkt werd.
 • Bewoners leken daarnaast meer gericht op de zorg, waardoor men bijv. behulpzamer werd richting hen.
 • Het beeldbellen is onderdeel van het reguliere activiteitenaanbod geworden.

Uitgangspunten bij een 2e golf corona
Naar aanleiding van deze uitkomsten en conclusies heeft het corona kernteam een aantal uitgangspunten opgesteld, die worden gehanteerd bij een eventuele 2e corona golf. Het doel is er voor te zorgen dat we hiermee bij een mogelijk volgende opleving van het virus beter, sneller en met passende maatregelen te kunnen handelen. Hierbij is expliciet aandacht voor zowel de veiligheid als het welzijn van onze cliënten.

 • Er zal geen sluiting worden afgekondigd van alle locaties, alleen maatwerk
 • Een bezoekregeling wordt lokaal op maat georganiseerd
 • Bij een besmetting: wordt de kleinst afsluitbare eenheid afgesloten, vindt overleg met het (lokale) crisisteam plaats voor advies rondom sluiting en aanpak
  Ontmoetingscentra en Buurthuizen blijven zoveel mogelijk geopend voor externe cliënten
 • Onderling contact tussen bewoners blijft mogelijk (o.a. aanbieden van voldoende activiteiten, gezamenlijk koffiedrinken of eten), i.v.m. beperking eenzaamheid.
 • Medische, paramedische en andere ondersteunende diensten werken zoveel mogelijk door met behoud van de afstand van 1,5 meter of gebruik van beschermende middelen. Zij mijden een locatie met besmetting.
 • Rondleidingen op locaties blijven mogelijk zo lang het veilig is, met in achtneming van de regels die gelden voor het gebruik van mondkapjes en indien noodzakelijk andere beschermende maatregelen.
 • Nieuwe cliënten kunnen altijd komen wonen. De specialist ouderengeneeskunde wordt betrokken door cliëntadvies voor een risico inschatting en bepaling van eventueel noodzakelijke maatregelen.
 • Bezoek tijdens de palliatieve fase blijft mogelijk (maatwerk bij besmetting op locatie)
 • Na overlijden blijft opbaren op de eigen kamer mogelijk, tenzij er besmetting is op de afdeling/locatie
 • Bewoners van aanleunwoningen zijn welkom in restaurants, mits er geen besmetting is in het aanleuncomplex. Bewoners van aanleunwoningen gebruiken een mondkapje in de openbare ruimtes
 • Belangrijk zijn de regionale besmettingscijfers. Wekelijks wordt dit besproken in het corona kernteam als maat voor besluitvorming naast evt. besmettingen binnen de organisatie.
 • Bij oplopende besmettingscijfers in de regio werken zorgmedewerkers zoveel mogelijk op één locatie
 • Er wordt een perspectief geboden: bewoners en familieleden/mantelzorgers worden op de hoogte gehouden van de besmettingen en het tijdspad van de maatregelen. Waar nodig zal lokale informatievoorziening worden versterkt.
 • Elke locatie heeft een inventarisatie gedaan voor geschikte alternatieven gericht op het in stand houden van contact tussen familie en bewoner. De protocollen zijn niet strenger dan de landelijke richtlijnen. Welzijn en veiligheid worden gelijkwaardig behandeld.
 • Bij ontmoeten op maat worden waar nodig praktische zaken geregeld.
  Er wordt verantwoordelijkheid gedeeld met bewoners en familieleden/mantelzorgers. Hierbij hoort ook een accepterende en realistische houding: volledige uitsluiting van het risico op besmetting is niet mogelijk.

Alle richtlijnen en uitgangspunten worden bij ons vastgelegd in een coronahandboek. Deze is er al sinds het begin van de coronacrisis en wordt steeds bijgehouden, waardoor deze altijd actueel is.


Gebruik van mondkapjes voor bezoekers en andere externen

Wij blijven het herhalen: Op al onze locaties is het gebruik van mondkapjes verplicht voor alle bezoekers wanneer zij zich in de algemene ruimtes bevinden of wanneer het lastig is de 1,5 meter afstand te houden van anderen (zoals in de gang).

Bij voorkeur spreekt het bezoek af op de kamer/appartement van de bewoner. Ook daar dient rekening gehouden te worden met 1,5 meter afstand tot elkaar en kan het mondkapje af. Is het lastig om het bezoek daar plaats te laten vinden, dan kan men, indien de ruimte dit toelaat, de gemeenschappelijke huiskamer van een afdeling/verdieping/woning/locatie gebruiken. Daarbij is het van belang dat de medebewoners en medewerkers ‘hun eigen gang moeten kunnen gaan’ in de huiskamer en dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft.

Is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren in een gemeenschappelijke ruimte, dan kan het bezoek daar dus niet plaatsvinden.

Mensen die komen voor onderhoudswerkzaamheden dragen in de openbare ruimtes een mondkapje. Ook wanneer zij in de woning van bewoners binnen 1,5 meter van een bewoner moeten zijn, dragen zij een mondkapje.
Deze richtlijn voor het dragen van mondkapjes geldt niet voor cliënten en medewerkers. Zij wonen of werken op de locaties.

We begrijpen dat dit onderscheid lastig voor u kan zijn, maar vragen u zich te houden aan deze richtlijn om zo de gezondheid van cliënten en medewerkers niet in gevaar te brengen.

Hartelijk dank voor uw begrip.


Persconferentie 1 september jl.

Tijdens de persconferentie van 1 september jl. spraken premier Rutte en minister De Jonge over de stand van zaken. Opnieuw werd aandacht gevraagd voor de nog altijd geldende maatregelen. Deze vindt u ook terug in de bijlage bij deze update. Ook wij blijven bij alle betrokken hiervoor aandacht vragen:

 1. Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen!
 2. Houd 1,5 meter afstand van anderen
 3. Was vaak uw handen
 4. Hoest en nies in uw elleboog
 5. Werk zoveel mogelijk thuis
 6. Ga weg als het druk is
 7. Reis zoveel mogelijk buiten de spits

Verpleeghuizen

Ook werd door minister De Jonge gesproken over veranderingen in verpleeghuizen:

 • Personeel in verpleeghuizen wordt beter voorbereid op mogelijke besmettingen. Onder andere door het leren herkennen van symptomen, ervaring opdoen met isoleren en extra persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Daarnaast wordt onderzocht of bewoners en medewerkers preventief kunnen worden getest, bij toename van besmetting in de directe omgeving.
 • Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden alle bewoners en medewerkers wekelijks getest.

Deze aangekondigde veranderingen worden landelijk nog verder uitgewerkt. Wij wachten op deze uitwerking voordat we hier verdere afspraken over maken. Wanneer er meer bekend is, wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.

 

 

Update voor cliënten zorg aan huis

Laatste keer bijgewerkt: 12 juni 

Onderwerpen in deze update:

 • Testen op corona

 • Geen positief geteste cliënten

 • Ontmoetingscentra weer geopend voor bezoekers

   

Testen op corona

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. U kunt zich laten testen bij de GGD als u klachten heeft die bij het coronavirus horen. Zoals:

 • verkoudheidsklachten;
 • neusverkouden;
 • loopneus;
 • niezen;
 • keelpijn;
 • hoesten;
 • verhoging;
 • of plotseling verlies van reuk of smaak.

Als u niet tot de risicogroep behoort:
U hoeft niet eerst naar de (huis)arts voor een doorverwijzing, maar u kunt direct een afspraak maken via 0800 1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zorg dat u uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand heeft als u belt.

Als u wel tot de risicogroep behoort:
Heeft u klachten? Meldt u zich dan bij de (huis)arts of huisartsenpost.
Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen boven de 70 jaar, hartpatiënten, longpatiënten en mensen met diabetes.


Geen besmettingen

Al enige weken zijn er geen besmettingen meer geconstateerd bij de thuiswonende cliënten.
De reguliere zorg kan (weer) worden geboden zoals vanouds. Dat geldt zowel voor de zorg thuis (verpleging en verzorging) als voor de huishoudelijke hulp. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige of contactpersoon voor de huishoudelijke hulp.

We willen u vriendelijk vragen de algemene- en hygiëne richtlijnen te blijven toepassen.Ter bescherming van onze medewerkers vragen we u ook om geen bezoek te ontvangen tijdens de momenten van zorg of hulpverlening.


Ontmoetingscentra weer geopend voor bezoekers

In de versoepeling van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus, openen ook onze ontmoetingscentra hun deuren weer voor bezoekers. De overheid zegt daarover:

“Het kabinet wil dat vanaf 1 juni iedereen weer een vorm van dagbesteding krijgt aangeboden. Met inachtneming van de 1,5 meter en de algemene hygiëne adviezen van het RIVM. Door deze maatregelen kan het zijn dat niet iedereen en niet iedereen tegelijk fysiek kan deelnemen aan dagbesteding. Fysiek deelnemen kan door bijvoorbeeld in deelgroepen of dagdelen te werken. Als mensen niet fysiek kunnen deelnemen wordt een alternatieve vorm van dagbesteding aangeboden.”

Inmiddels zijn we daarmee gestart. Fijn dat bezoekers weer kunnen komen met in achtneming van bepaalde richtlijnen.

De volgende richtlijnen worden gehanteerd:

 1. De bezoeker is niet ziek en/of heeft geen corona gerelateerde klachten. Huisgenoten hebben geen corona gerelateerde klachten
 2. Het Ontmoetingscentrum zal rekening houden met het toepassen van de algemene richtlijnen zoals het hanteren van de 1,5 meter afstand tussen bezoekers. Groepen zullen kleiner zijn dan u gewend bent.

Vervoer

Met betrekking tot het vervoer van en naar het ontmoetingscentrum zijn een aantal richtlijnen vastgesteld:

 • Het heeft de voorkeur dat de mantelzorger of familie het vervoer naar en van de dagbesteding kan verzorgen. Als dat niet lukt, dan doen wij ons best om passend vervoer te regelen.
 • Het kan voorkomen dat de bezoeker tijdens het vervoer wordt gevraagd om een niet medisch mondkapje te dragen zoals in het openbaar vervoer. Het is de bedoeling dat u in dit geval zelf zorgt voor een mondkapje.
 • De chauffeur begeleidt u buiten de taxi/bus niet naar de locatie.


Het Ontmoetingscentrum Baarn (Lyvore)

Het ontmoetingscentrum in Baarn is twee weken geleden weer gestart met het ontvangen van bezoekers. We zijn begonnen met maximaal 8 bezoekers per dag en inmiddels wordt dit uitgebreid naar 11 á 12 bezoekers per dag.


Het Ontmoetingscentrum Soest (Lyvore)

Vanaf 11 mei jl. is het ontmoetingscentrum gestart kleine groepen van maximaal 4 bezoekers op de locatie. Vanaf 8 juni jl. is het ontmoetingscentrum weer volledig open voor alle bezoekers.

Vanaf 15 juni is ook locatie Molenschot weer toegankelijk en kunnen cliënten het ontmoetingscentrum weer bezoeken, volgens de oorspronkelijke afspraken. Het staat de cliënten uiteraard vrij of zij hier al weer gebruik van willen maken.


Het Ontmoetingscentrum Amersfoort, locatie Birkhoven Park (Lyvore)

Vanaf 8 juni jl. is het ontmoetingscentrum geopend voor 8 cliënten per dag. Er zijn twee ruimtes beschikbaar waar cliënten een vaste plek hebben.

 

Het Ontmoetingscentrum Amersfoort, locatie De Plataan (Lyvore)

Het ontmoetingscentrum is per 8 juni jl. weer 5 dagen per week geopend. Er komen4 tot 5 bezoekers per dag. Elke bezoeker kan weer toezien naar een uitbreiding van het aantal dagen dat hij of zij mag komen. We zijn blij dat hiermee de oude vertrouwde structuur weer zoveel als mogelijk terugkomt. Al moeten we uiteraard rekening blijven houden met de algemene maatregelen, zoals het houden van minimaal 1,5 meter afstand.

 

OC Rinnebeek (De Bilthuysen)

Ontmoetingscentrum Rinnebeek is sinds 18 april jl. geopend voor maximaal 3 bezoekers per dag. Door een andere indeling en gebruik van de ruimtes in het Ontmoetingscentrum, konden er vanaf 2 juni jl. weer maximaal 6 bezoekers per dag terecht


Ontmoetingscentrum De Vijver (De Brug)

Sinds 6 mei jl. is Ontmoetingscentrum De Vijver weer geopend op de nieuwe locatie aan de Buzziburglaan in Driebergen. We zijn begonnen met openstelling voor 3 bezoekers per dagdeel, zodat zowel bezoekers als medewerkers konden wennen aan de nieuwe locatie. Inmiddels wordt het het aantal bezoekers opgehoogd naar 9.

 

Coronahelpdesk


De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar corona@lyvore.nl, corona@iszdebrug.nl of corona@debilthuysen.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Heeft u een naaste die verblijft in één van de locaties van Lyvore, een vaste bezoeker is van een van de ontmoetingscentra of zorg aan huis ontvangt? Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met de 1e contactpersoon. Ontvangt u geen e-mail van ons en wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates van Lyvore met betrekking tot het coronavirus? Dan kunt u hieronder uw gegevens achterlaten.

(vult u hier de naam in van uw naaste)
(vult u hier de naam van de Lyvore locatie in waar uw naaste verblijft of welke Lyvore locatie uw naaste regelmatig bezoekt, zoals een ontmoetingscentrum)
(vult u hier uw eigen naam in)

Vragen over het coronavirus en Lyvore

Wij hebben een veel gestelde vragenlijst opgesteld. Hier vindt u antwoorden op verschillende vragen.

Veel gestelde vragen

Staat u vraag er niet bij? Dan kunt u mailen naar corona@lyvore.nl. Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07. Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

U kunt uw e-mail adres achterlaten via het formulier onderaan deze pagina als u op de hoogte wilt worden gehouden van wijzigingen in het beleid van Lyvore m.b.t. het coronavirus.

Brieven en mails rondom coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van Lyvore (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties Lyvore:

Cliënten zorg aan huis:

Vrijwilligers Lyvore:

Versoepelingen

Elkaar weer bezoeken

Wilt u weten wat de richtlijnen zijn voor het bezoeken van uw naaste? Deze leest u hier:

'Aangepaste bezoekregeling'.